BMM 3106


1.1 PENGENALAN:
                        1.1.1 Konsep pemulihan

               Program pemulihan merupakan langkah-langkah khusus yang dijalankan untuk membantu murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran tertentu dalam kemahiran asas 3M (membaca, menulis dan mengira). Mereka patut dipulihkan sebaik sahaja masalah yang dihadapi itu dapat dikesan dan ditentukan oleh guru bilik darjah atau guru mata pelajaran dengan langkah-langkah yang berbeza bergantung kepada jenis masalah.

*      Kamus Dewan Edisi Keempat (2005: 1245,1246)
“Pulih” bermaksud kembali seperti biasa (keadaan semula). “Pemulihan” bermaksud perbuatan memulihkan dan pengembalian kepada keadaan semula. Dalam konteks ini konsep pemulihan merujuk kepada kanak-kanak yang menghadapi masalah dalam pembelajaran.  Pembelajaran pemulihan biasanya dikaitkan dengan usaha untuk memperbaiki sesuatu kekurangan atau memperbetul sesuatu.

*      Blair (1956)

Pemulihan ialah program khas berbentuk tambahan bagi memenuhi  keperluan kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran agar ketidakupayaan yang menghalangnya dapat diatasi.  Aktiviti pemulihan tertumpu kepada penguasaan kemahiran.
*      O. C. Simpson (1975)
Aktiviti pemulihan merupakan tindakan khas atau tindakan khusus yang diambil untuk mengatasi keperluan pendidikan murid yang mengalami kesulitan dari segi pembelajaran dalam kelas khas di sekolah biasa, di pusat-pusat khusus yang dihadiri oleh murid secara sambilan, dan  dalam darjah untuk pengajaran pembelajaran biasa.


*      Syarifah Alawiah Alsagoff (1983)
Pemulihan ialah satu tindakan yang diambil untuk mengatasi keperluan pendidikan murid yang mengalami kesusahan dari segi pembelajaran dalam darjah khas di sekolah biasa, di pusat khusus yang diasingkan daripada sekolah biasa dan dalam darjah untuk pengajaran pembelajaran biasa.
*      Ishak Harun dan Koh Boh Boon (1983)
Pemulihan merupakan perkhidmatan khas untuk memenuhi keperluan kanak-kanak yang menghadapi pembelajaran di sekolah biasa.
*      Pringle (1966)
‘Pengajaran yang mempunyai pendekatan khas yang diperlukan oleh semua murid yang mundur dalam satu-satu mata pelajaran serta berkemahuan dan berkebolehan belajar,melalui latihan yang sistematik dan dapat memenuhi keperluan-keperluan mereka.
*      Albertwhite (1977)
‘ Pengajaran pemulihan ialah suatu bentuk pengajaran yang diperlukan oleh kanak-kanak yang bersifat ketidakupayaan yang disertai oleh gangguan-gangguan emosi ’.
*      Tansley (1967)
‘ Pengajaran pemulihan ialah satu bentuk pengajaran yang mengutamakan langkah-langkah yang benar-benar teliti dan sistematis bagi membolehkan pengajaran pemulihan dijalankan secara tersusun.
*      Collins (1961)
‘ Pengajaran pemulihan ialah satu bentuk pengajaran yang mengutamakan mata pelajaran asas. Malah beliau menegaskan pengajaran ini ialah satu kaedah pengajaran yang istimewa bagi murid-murid yang gagal dalam mata pelajaran asas di sekolah seperti membaca,menulis dan mengira.

*      Evans (1995)
 Pengajaran pemulihan dianggap sebagai “ the ambulance of educational system “. Dengan sebab itu pengajaran pemulihan ini tidak boleh diambil kira sebagai satu pekerjaan atau pengajaran yang dilakukan secara mengejut, mendadak atau digunakan pada waktu kecemasan sahaja. Pengajarannya perlu dirancang dan disusun dengan rapi berdasarkan aspek –aspek kelemahan murid.
             Menurut Ab. Rahman, et. al. (1997), dalam konteks Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR), program pemulihan merupakan langkah-langkah khas yang diusahakan untuk membantu murid yang menghadapi masalah pembelajaran tertentu dalam menguasai kemahiran asas 3M (membaca, menulis, dan mengira).  Mereka ini kemudiannya diberikan program pemulihan sebaik-baik sahaja masalah mereka dapat dikesan dan dikenal pasti.
                  1.1.2   Rumusan Keseluruhan Konsep Pemulihan.
                          Pendidikan pemulihan ialah suatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran alternatif untuk membantu murid-murid yang menghadapi masalah di dalam kelas. Pelaksanaan program pemulihan ini bermatlamatkan supaya jurang perbezaan pencapaian di antara murid dapat dikecilkan dan mereka dapat belajar bersama-sama dalam suasana pembelajaran yang lebih baik di dalam kelas biasa.
               1.1.3 Rasional Pendidikan Pemulihan.
*      Murid-murid merupakan indidvidu-individu yang berbeza dari segi pengalaman, minat, dan kebolehan. Perbezaan-perbezaan tersebut jika tidak diberi perhatian boleh menjadi punca masalahh yang utama kepada kegagalan pencapaian objektif-objektif pembelajaran yang telah ditetapkan.
*      Dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran yang telah dikeluarkan, beberapa penetapan telah dibuat sebagai langkah untuk mengatasi masalah-masalah yang terdapat dalam sistem persekolahan. Antaranya ialah :
ü  Kenaikan darjah secara automatik  seperti yang berlaku sekarang dikekalkan dan mereka yang lemah dalam bidang kemahiran tertentu diberi pendidikan pemulihan.
ü  Kurikulum yang ada sekarang hendaklah disusun semula supaya dapat diubah suai bukan sahaja untuk membolehkan murid-murid yang lemah mencapai kemahiran asas bahkan membolehkan murid yang cerdas bertambah maju.
ü  Keutamaan hendaklah diberikan kepada usaha-usaha untuk membaiki dan meninggikan taraf pendidikan di kawasan-kawasan yang mundur sejajar dengan dasar kerajaan.
ü  Usaha untuk merapatkan hubungan antara sekolah dengan masyarakat hendaklah dijalankan dengan sepenuhnya melalui kegiatan-kegiatan PIBG.
ü  Rancangan Amalan Makanan dan Pemakanan dan Rancangan Makanan Tambahan diteruskan kerana faedah-faedah yang diperoleh.

           1.1.4 Matlamat Pendidikan Pemulihan
        Antara matlamat utama program pemulihan ialah :
*      Membantu murid-murid yang mempunyai masalah pembelajaran untuk menguasai kemahiran tertentu.
*      Membantu murid-murid membetulkan sikap yang negatif dan tingkah laku yang menjejaskan pembelajaran.
*      Memupuk serta mengembangkan keyakinan diri dan sikap positif terhadap pembelajaran.

        1.1.5   Objektif Pendidikan Pemulihan
       Program ini bertujuan untuk membolehkan murid-murid :
*      Menguasai kemahiran tertentu dengan mengikuti aktiviti-aktiviti yang dipilih dan menggunakan bahan-bahan yang bersesuaian dengan kemampuan murid.
*      Mendapatkan layanan dan kemudahan yang sesuai dengan keupayaan dan perkembangan mental individu.
*      Mengurangkan beban masalah yang dihadapi oelh murid-murid yang lemah melalui bantuan guru dan pihak yang berkenaan (pihak sekolah dan ibu bapa).
*      Mengembangkan potensi dan minat mereka dalam pelajaran ke tahap yang lebih maju.
*      Memperoleh serta mengukuhkan keyakinan diri dan sifat berdikari apabila berada dalam kumpulan dan masyarakat.
*      Mendapat peluang yang sama seperti rakan-rakan mereka dengan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti social di dalam dan di luar bilik darjah
*      Meneruskan pelajaran dalam sistem persekolahan biasa atau sekolah khas yang bersesuaian dengan keperluan masing-masing.

1.1.6  Kumpulan Sasaran Pendidikan Pemulihan

Pendidikan pemulihan diajalankan untuk menampung keperluan-keperlaun murid di dalam kelas biasa yang menghadapi masalah-masalah berikut, bukan masalah kecacatan akal atau terencat akal :
*      Masalah pembelajaran:
                       i.        Ketidaksesuaian bahan dan teknik pengajaran guru
                      ii.        Sering tidak hadir ke sekolah
                    iii.        Cuai menjalankan aktiviti-aktiviti pembelajaran
                    iv.        Leka dan lambat
*      Masalah-masalah yang menghalang pembelajaran :
                       i.        Masalah peribadi
                      ii.        Masalah psikologi
                    iii.        Kurang kecerdasan iaitu lambat berfikir dan bertindak, cepat lupa, sukar memahami dan lemah pengamatan


1.1.7  Prinsip Pendidikan Pemulihan
Terdapat beberapa prinsip yang perlu dipatuhi dalam melaksanakan pendidikan pemulihan. Antaranya ialah :
*      Menentukan objektif pendidikan pemulihan
Guru perlu mengetahui objektif yang hendak dicapai semasa pendidikan pemulihan dijalankan bagi membantu murid-murid mengatasi masalah pembelajaran, membimbing mereka mengubah sikap negatif dan tingkah laku yang menghalang pembelajaran dan mewujudkan keyakinan dalam diri. Guru juga harus memastikan aktiviti pengajarannya melibatkan deria rasa, penglihatan, pengdengaran dan pertuturan.
*      Menyusun strategi pendidikan pemulihan
Terdapat beberapa cara   dalam menyusun strategi pendidikan pemulihan antaranya:
1.    Mengenal pasti murid-murid yang memerlukan pemulihan melalui ujian saringan, ujian diagnostik, laporan guru dan sekolah serta maklum balas daripada temu duga yang dibuat dengan ibu bapa.
2.    Mengenal pasti masalah  pembelajaran yang dihadapi oleh murid yang antaranya terdiri daripada masalah dalam kemahiran lisan (mendengar dan bertutur), membaca dan menulis.
3.    Mengenal pasti punca-punca yang menjadikan murid-murid bermasalah dalam pembelajaran dari aspek fizikal, intelek, emosi dan pembelajaran.
4.    Merancang pelbagai aktiviti untuk menolong murid lemah sama ada secara individu, kumpulan kecil atau melalui rakan sebaya.
5.    Membuat penilaian untuk menentukan kemajuan yang bertujuan untuk mengekalkan pelajar dalam kelas biasa atau dihantar ke kelas pemulihan.
6.    Menjalinkan hubungan mesra antara guru dengan murid dan murid dengan rakan sebayanya.
*      Merancang dan menyusun aktiviti pendidikan pemulihan
Dalam merancang dan menyusun aktiviti pendidikan pemulihan terdapat beberapa kreteria yang perlu diikuti antaranya:
1.    Pemilihan dan aktiviti hendaklah berdasarkan kebolehan murid.
2.    Aktiviti hendaklah menekankan penggunaan bahan pelbagai bentuk untuk membolehkan murid menggunakan deria yang ada pada mereka.
3.    Matlamat hasil kerja daripada aktiviti hendaklah disampaikan dengan segera.

*      Memilih pendekatan, kaedah dan teknik yang sesuai
Terdapat pelbagai pendekatan, kaedah dan teknik yang boleh digunakan dalam melaksanakan aktiviti pemulihan. Antaranya :
1.    Pendekatan Deduktif
2.    Pendekatan Induktif
3.    Pendekatan Elektif
4.    Kaedah Komunikatif
5.    Pendekatan Main Sambil Belajar
6.    Teknik Bercerita
7.    Teknik Latih Tubi
8.    Teknik Bersoal Jawab

1.2  CARA MENGESAN MURID-MURID YANG BERMASALAH PEMBELAJARAN.
Terdapat beberapa cara bagi mengesan murid yang bermasalah pembelajaran antaranya ialah seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1 di bawah:


Rajah 1: Pengesanan Murid Bermasalah

*      Pemerhatian
Guru boleh membuat pemerhatian secara tidak langsung dalam bilik darjah masing-masing. Guru boleh memerhatikan wajah murid-muridnya sama ada berwajah ceria, takut, sedih, takut, bingung dan sebagainya. Sekiranya wujud murid yang menunjukkan wajah yang bermasalah, guru perlu mengenal pasti masalah mereka dengan lebih teliti dengan membuat pemerhatian secara berterusan dan berulang kali serta memerhatikan setiap perubahan yang berlaku.
*      Pentafsiran rekod prestasi
Rekod prestasi ialah rekod yang menyimpan maklumat tentang pencapaian akademik murid, khususnya dari segi kemahiran-kemahiran yang perlu dikuasai pada sesuatu peringkat pembelajaran secara berterusan. Tujuan utama penyimpanan rekod-rekod ini adalah untuk membekalkan maklumat dan keterangan yang tepat dan lengkap tentang pencapaian murid-murid dalam kelas.
*      Rekod profil
Rekod profil ialah rekod yang memberi maklumat tentang pencapaian murid-murid dalam semua mata pelajaran yang diikuti di sekolah. Pencapaian ini ditunjukkan dengan menggunakan markah dan gred.  Rekod ini mencatatkan prestasi murid-murid pada setiap penghujung semester. Biasanya catatan dibuat pada awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun atau mengikut semester. Pencapaian daalm rekod ini berdasarkan satu ujian sumatif pada akhir setiap semester. Rekod profil yang disarankan dalam KBSR dan KBSM adalah bentuk senarai kemahiran, minat, bakat dan lain-lain yang tidak begitu formal bentuknya. Segala maklumat tentang murid-murid haruslah didasarkan kepada penilaian yang dibuat dalam bentuk pemerhatian yang dilakukan secara tidak formal. Walau bagaimanapun, ujian kertas dan pensel yang biasanya dibuat secara formal juga dilaksanakan.
*      Ujian kertas dan pensel
Ujian bentuk ini melibatkan penggunaan perkataan secara tidak langsung menguji penguasaan bahasa murid. Ujian kertas dan pensel terdiri daripada ujian objektif dan ujian subjektif. Ini bermakna dalam sesuatu ujian, soalan-soalan itu memerlukan murid membaca, meneliti, mengkaji dan menulis jawapan.

*      Temu bual dengan guru darjah
Perbincangan dengan guru darjah dapat member maklumat tentang seseorang murid yang hendak dikenal pasti. Melalui temu bual dengan guru darjah atau guru mata pelajaran, kita boleh mendapatkan maklumat-maklumat seperti rekod kedatangan, ketepatan masa, pencapaian kerja akademik, ciri-ciri tingkah laku yang khusus dan perbezaan-perbezaan individu dalam kalangan murid-murid yang lain. Makluamt-maklumat ini dianalisis dan hasilnya akan dapat membantu guru mengesan masalh pembelajaran murid.
*      Temu bual dengan ibu bapa
Ibu bapa seharusnya bekerjasama dengan guru untuk memberikan maklumat tentang masalah pembelajaran murid, terutamanya murid Tahun Satu. Melalui temu bual dengan ibu bapa, guru dapat mengetahui banyak maklumat  contohnya tentang latar belakang keluarga, aspek kesihatan, pemakanan, kemudahan pembelajaran dan kemudahan asas yang lain di rumah. Dengan adanya maklumat ini, guru dapat mengenal pasti punca-punca masalah pembelajaran murid dan dapat merangka suatu perancangan yang berkesan untuk membantu murid-murid bermasalah.

1.3  PROGRAM PEMULIHAN DI SEKOLAH
Konsep pendidikan pemulihan di sekolah dapat dibahagikan kepada tiga jenis iaitu :
1.    Pendidikan pemulihan kelas biasa
Pendidikan pemulihan kelas biasa dirancang dan dilaksanakan oleh guru mata pelajaran, khususnya guru bahasa Melayu. Objektifnya adalah untuk mengatasi kelemahan murid-murid menguasai kemahiran yang diajar dalam setiap pembelajaran. Waktu memulihkan murid-murid berkenaan adalah secara berterusan sepanjang pengajaran-pembelajaran dan diteruskan selepas tamat waktu mengajar pada hari biasa
2.    Pemulihan bagi program kajian tindakan
Kelas pemulihan bagi program kajian tindakan difokuskan kepada murid-murid yang akan mengambil peperiksaan khususnya Ujian Pencapaian Tahap Satu dan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). Program ini dilaksanakn berasaskan masalah yang dihadapi oleh murid yang mungkin menjelaskan pencapaian yang baik dalam ujian penilaian.
3.    Kelas pemulihan khas
Kelas pemuliahn khas merupakan kelas yang diwujudkan khusus untuk mengatasi masalah murid-murid yang lemah dalam penguasaan kemahiran asas, khususnya 3M. Kelas ini dikendalikan oleh seseorang guru khas yang terlatih. Murid-murid daripada pelbagai perbezaan umur tetapi menghadapi masalah yang sama dikelompokkan dalam satu kelas untuk memudahkan pengajaran-pembelajaran.

Konsep pendidikan pemulihan diperjelaskan lagi seperti rajah 2 di bawah:


 

Rajah 2: Program Pemulihan di Sekolah

            Ujian Saringan Binaan Guru 

·            Kenal pasti dan menganalisis:
Ø  murid bermasalah melalui pemerhatian dan keputusan ujian;
Ø  masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid melalui Ujian Saringan dan Diagnostik;
Ø  punca masalah dari aspek fizikal, intelek, dan emosi yang mengganggu pembelajaran.

  • Merancang aktiviti pemulihan yang bersesuaian dengan masalah yang dihadapi.
  • Menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran.
  • Melaksanakan aktiviti pemulihan yang telah dirancang.
  • Membuat penilaian untuk menentukan kemajuan yang telah dicapai.
  • Menjalankan tindakan susulan seperti memindahkan semula murid berkenaan ke dalam kumpulan murid yang biasa atau merancang semula aktiviti pemulihan yang baru sekiranya murid berkenaan belum pulih.

     Langkah-langkah yang dinyatakan di atas boleh digrafikkan sebagaimana rajah 3 yang berikut:
Kenal Pasti Murid
Analisis Masalah
 
    
Membuat Perancangan
Melaksanakan Pengajaran
Membuat Penilaian
Tindakan Susulan
 

 
 
Rajah 3: Langkah –Langkah Pelaksanaan Program Pemulihan


CARTA ALIR PELAKSANAAN
           PROGRAM PEMULIHAN KHAS
Pencalonan & Pengumpulan Maklumat
Kelas Biasa (Kerja Susulan)
Penilaian & Tindaksusul
Penyediaan Rancangan Pengajaran
Pengajaran & Pembelajaran
Ujian Diagnostik & Ujian Pengamatan
Analisis Ujian Diagnostik & Pengamatan


Ujian
 Saringan

                  Sudah Menguasai 3M                                             Belum Menguasai  3M
                                                                                                                                                                                                                                        Belum Menguasai
 3M Meneruskan
 P & P Pemulihan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  

 1.5  PROGRAM PENGAYAAN
                1.5.1 Konsep Pengayaan
               Pengayaan ialah aktiviti-aktiviti tambahan kepada aktiviti-aktiviti asas pembelajaran yang dijalankan sama ada dalam atau luar waktu sekolah. Pengayaan mengandugi unsur-unsur untuk meluaskan pengetahuan dan pengalaman serta mengukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari. Melalui aktiviti-aktiviti ini murid mengembangkan potensi mereka sesuai dengan bakat, minat dan kreativiti. Di samping itu dapat memupuk sifat ingin tahu, sikap berdikari, kepimpinan serta melibatkan diri dalam membuat sesuatu keputusan untuk diri sendiri, kumpulan dan masyarakat.
*      Kamus Dewan Edisi Keempat (2005: 693)
                   “Pengayaan” sebagai “perihal (usaha, proses, dsb) mengayakan, misalnya mengayakan atau meluaskan kosa kata”. Pengayaan merupakan aktiviti tambahan kepada aktiviti asas pembelajaran yang dilakukan sama ada semasa sesi persekolahan atau di luar waktu persekolahan.

*       Mok Soon Sang (1990: 55)
                    Aktiviti pengayaan disediakan untuk semua murid di dalam kelas, sama ada di peringkat sekolah rendah, menengah, sama ada dalam kumpulan cerdas, sederhana, atau lambat. Menurutnya lagi, melalui aktiviti pengayaan, murid-murid akan dapat memperluas pengalaman dan pengetahuan sejajar dengan kebolehan dan minat mereka dalam sesuatu bidang pelajaran tertentu. Justeru, tujuan program pengayaan adalah untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman di samping memperkukuh kemahiran yang sedang dipelajari. Penglibatan murid-muird dalam aktiviti ini membolehkan mereka mengembangkan lagi sifat ingin tahu, minat, kreativiti, sikap berdikari dan bakat kepimpinan serta melibatkan diri dalam membuat sesuatu keputusan untuk diri sendiri, kumpulan, dan masyarakat.1.5.2  Rasional Pengayaan

*      Guru akan mengelaskan murid mereka dengan kumpulan-kumpulan sama ada secara diketahui umum ataupun hanya diketahui oleh guru sendiri sahaja.
*       Dibahagikan  kepada kumpulan cerdas, kumpulan sederhana dan kumpulan lambat.
*      Kumpulan cerdas dan kumpulan sederhana akan bosan terhadap pelajaran kerana aktiviti pembelajaran tidak sejajar dengan minat dan perkembangan mental mereka
*      Berpeluang menikmati pelbagi pengalaman, seterusnya menimbulkan minat mereka dalam proses pembelajaran.

1.5.3  Objektif Pengayaan

*      Menggunakan kemahiran-kemahiran yang telah dikuasai dalam pelajaran biasa untuk memperluaskan pengalaman dan pengetahuan mereka dalam pelajaran-pelajaran tertentu.
*      Menjalani aktiviti-aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar untuk mempertingkatkan pencapaian mereka.
*      Menggunakan masa lapang untuk memperkembangkan minat dan bakat mereka.
*      Memupuk tabiat membaca malalui suatu program membaca dalam bentuk pengayaan dengan tujuan memperolehi ilmu pengetahuan.
*      Menyemai sifat berdikari dan minat belajar dalam aktiviti pembelajaran dan seterusnya membolehkan merekan terus mencari ilmu pengetahuan sendiri dalam seumur hidup.
*      Memperkembangkan bakat-bakat ciptaan serta keupayaan menilai sesuatu hasil kerja mereka melalui aktiviti-aktiviti pengayaan seperti kerja projek, lukisan, ukiran, binaan dan sebagainya.
*      Memperkembangkan bakat kepimpinan kepada peringkat yang lebih tinggi melalui cara kumpulan mengikut pelbagai kebolehan.
1.5.4 Jenis-Jenis Pengayaan
Aktiviti pengayaan boleh dikelaskan kepada dua jenis:
*      Pengayaan mendatar
*      Pengayaan menegak

1.    Pengayaan Mendatar

*        Pengayaan mendatar merupakan aktiviti pengayaan berdasarkan kebolehan murid-murid dalam sesuatu kumpulan. Aktiviti pengayaan dilaksanakan berdasarkan kepada tahap pencapaian murid.

*        Murid-murid dalam kumpulan lambat diberi aktiviti pengayaan yang lebih mudah dan kurang mencabar daripada aktiviti pengayaan yang diberi kepada kumpulan sederhana dan cerdas.

2.    Pengayaan Menegak

*        Pengayaan menegak merupakan aktiviti pengayaan berdasarkan minat dan bakat murid dalam kumpulan cerdas sahaja. Aktiviti pengayaan akan dirancang dan dilaksanakan dalam bentuk yang lebih kompleks, mencabar dan dalam peringkat yang lebih tinggi daripada taraf pencapaian murid darjah biasa.Rajah 4 : Jenis –jenis Pengayaan

1.5.5  Prinsip program pengayaan

Prinsip program pengayaan terbahagi kepada enam yang digambarkan seperti rajah 5 di bawah;

Rajah 5: Prinsip Program Pengayaan

1.   Memberi penekanan kepada aktiviti yang bersifat kreatif dan eksperimental.
2.   Membuat kerja sendiri dan hasilan kendiri.
3.   Menggunakan daya usaha sendiri.     
4.   Memberi peluang untuk mengembangkan sifat kepimpinan sosial.
5.   Menggunakan kaedah dan organisasi yang mudah ubah.
6.   Melibatkan pembacaan luas.
1.5.6 Strategi Pelaksanaan Aktiviti Pengayaan.

*      Aktiviti Pengayaan Kumpulan Mengikut Kebolehan.
                       Kelas dibahagikan kepada tiga kumpulan: cerdas, sederhana dan lambat. Setiap kumpulan menjalankan aktiviti pengayaan dengan  menggunakan kemahiran yang sama tetapi kadar kesukaran yang berbeza

*      Aktiviti Pengayaan berjalan serentak dengan aktiviti pemulihan.
                     Semasa murid-murid cerdas dan sederhana menjalankan aktiviti pengayaan, murid-murid lambat menjalankan aktiviti pemulihan. Arahan yang diberikan kepada kumpulan cerdas dan sederhana perlu jelas agar mereka dapat menjalankan aktiviti pengayaan secara individu tanpa bimbingan guru. Guru boleh memberi perhatian atau membantu murid-murid lambat menjalani aktiviti pemulihan.

*      Aktiviti Pengayaan melalui kumpulan pelbagai kebolehan
                        Murid-murid cerdas akan dilatih membantu murid-murid lambat menjalankan aktiviti pengayaan yang disediakan Murid-murid cerdas dapat menambahkan pengalaman memimpin dan memupuk semangat kerjasama antara murid dalam kumpulan masing-masing. Cara ini amat sesuai untuk menjalankan pelbagai aktiviti yang berlainan dalam masa yang sama. Antara aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah: kerja projek, permainan dan rekreasi dan sebagainya.
              Rajah 5 menunjukkan strategi pelaksanaan program pengayaan:
Kumpulan mengikut kebolehan
 


Berjalan serentak bersama pemulihan
Strategi pelaksanaan program pengayaan
                                                                                                               
                                                                                                                                         
Kumpulan pelbagai kebolehan
 


Rajah 6:Strategi Pelaksanaan Program Pengayaan
1.6  PENGELOLAAN AKTIVITI PENGAYAAN

                Bagi menjalankan aktiviti pengayaan beberapa perkara perlu dititikberatkan,seperti yang digambarkan dalam rajah 7 di bawah:

Rajah 7:Pengelolaan Aktiviti Pengayaan


*      OBJEKTIF

*      Aktiviti pengayaan harus diberikan kepada semua peringkat murid dalam bilik darjah, peringkat cerdas, sederhana dan lambat. Memandangkan kebolehan tiap-tiap kumpulan adalah berbeza, maka objektif aktiviti pengayaan haruslah berlainan mengikut kesesuaian dan kebolehan serta taraf pencapaian kumpulan masing-masing.

*      BIDANG

*      Memandangkan kebolehan dan taraf pencapaian adalah berbeza, maka aktiviti pengayan haruslah berlainan.

*      Murid-murid dalam kumpulan cerdas dan sederhana diberikan aktiviti pengayaan yang lebih kompleks dan mencabar. Bagi kumpulan yang lambat, aktiviti yang lebih mudah tetapi menarik.


*      MASA

J  Setiap hari; 20-30 minit.

J  Selepas murid-murid menguasai sesuatu atau beberapa kemahiran.

J  Selepas murid-murid menguasai semua kemahiran dalam sesuatu unit pembelajaran.

*      AKTIVITI

Ø  Aktiviti pengayaan haruslah dijalankan secara tidak formal. Segala aktiviti pengayaan haruslah secara bersendirian atau secara kumpulan.

Ø  Bagi aktiviti kumpulan, guru boleh menyuruh murid yang cerdas membimbing murid-murid dalam kumpulannya atau kumpulan lambat. Cara ini memberikan peluang kepada murid yang cerdas menambah pengalaman dan mengasah bakat kepimpinan mereka.

Ø  Corak aktiviti haruslah menarik, mencabar bdan sesuai dengan kebolehan, minat dan bakat murid.

Ø  Selepas aktiviti pengayaan selesai dijalankan, guru boleh berbincang dengan murid-murid mengenai dengan hasil aktiviti mereka serta memberikan penghargaan sebagai galakan.

*      BAHAN

& Bahan yang biasanya digunakan untuk aktiviti pengayaan;

*      Kad-kad bacaan tambahan, lembaran kerja dan alat-alat bantu mengajar.

*      Bahan-bahan pengajaran haruslah mengandungi arahan atau penerangan yang jelas supaya murid boleh menjalankannya tanpa banyak bergantung daripada tunjuk ajar guru.

*      RUANG / TEMPAT

v  Penyusunan meja dan kerusi murid adalah berdasarkan kepada aktiviti kumpulan. Biasanya kumpulan dibahagikan kepada tiga iaitu kumpulan cerdas, sederhana dan lambat. Tiap-tiap kumpulan mempunyai bilangan murid yang berbeza, biasanya kumpulan sederhana lebih ramai dariapada kumpulan yang lain.

v  Murid-murid dalam sesuatu kumpulan tidaklah semestinya kekal dalam kumpulan itu. Mereka boleh dipindahkan mengikut kemajuan mereka dalam sesuatu mata pelajaran.

1.7  AKTIVITI PENGAYAAN
             Aktiviti pengayaan biasanya terbahagi kepada 3 iaitu bacaan tambahan,kerja- kerja projek dan permainan & rekreasi .
           1.7.1    Bacaan Tambahan

*      Kad-kad bacaan mengikut tajuk dan tema
*      Buku pengetahuan dan cerita kanak-kanak
*      Majalah pelajar
*      Surat khabat / keratan
*      Risalah-risalah

1.7.2   Kerja – kerja Projek

*      Lawatan
*      Melapor Peristiwa
*      Menulis Cerita
*      Membuat Zoo Mini Sekolah
*      Mengumpul setem, gambar, keratan akhbar – Buku Skrap
*      Mengadakan pameran bilik darjah
*      Minggu Bahasa [ Kuiz, Teka Silang Kata ]            1.7.3  Permainan & Rekreasi.
*      Teka Silang Kata                                                      
           
*      Teka Benda
           
*      Teka Teki
           
*      Mencari Jalan Keluar
           
*      Menyambung Titik
           
*      Mencari tajuk kepada sesuatu gambar /cerita
           
*      Mencari benda tersembunyi
           
*      Meneka bunyi
           
*      Dam
           
*      Catur
           
*      Sahiba
           
*      Bingo
           
*      Ular dan Tangga
           
*      Jigsaw Puzzle
           
*      Bermain bentuk geometri

1.8  PELAKSANAAN AKTIVITI PENGAYAAN

Aktiviti-aktiviti pengayaan boleh dilaksanakan:

1.         Dalam masa yang telah ditentukan setiap hari.
2.         Selepas menjalankan aktiviti-aktiviti asas untuk sesuatu kemahiran
3.         Selepas menguasai sesuatu kemahiran atau sekumpulan kemahiran
4.         Selepas menguasai semua kemahiran dalam sesuatu unit pembelajaran

1.8   BAHAN – BAHAN UNTUK AKTIVITI PENGAYAAN
   Biasanya bahan – bahan untuk aktiviti pengayaan terbahagi kepada 3 bentuk seperti yang ditunjukkan seperti rajah 8 di bawah:

   
Rajah 8: Ciri – ciri Bahan Pengayaan

1.9   KESIMPULAN
             Sebagai kesimpulanya pendidikan pemulihan suatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran alternatif untuk membantu murid – murid yang menghadapi masalah di dalam kelas.Ianya bertujuan untuk mengecilkan jurang perbezaan pencapaian di kalangan murid – murid di dalam kelas dan mereka dapat belajar bersama –sama dalam suasana pembelajaran yang lebih baik di dalam kelas biasa.
            Manakala program pengayaan pula merupakan satu aktiviti yang banyak membantu untuk cekap dan menguasai sesuatu pembelajaran dengan lebih bermakna.Jika aktiviti pengayaan ini di jalankan dengan cara yang berkesan,murid akan dapat banyak manfaatnya.Ini kerana mereka bukan sahaja didedahkan dengan pelbagai bahan dan aktiviti yang dapat mengukuhkan pengetahuan sedia ada  mereka malah mereka juga didedahkan dengan pelbagai pengetahuan baharu yang boleh meningkatkan rasa minat dan lebih bermotivasi untuk belajar.
REFLEKSI

                 Bagi menyempurnakankan tugasan Kerja Kursus BMM 3106 Pemulihan dan Pengayaan PengajaranBahasa Melayu Sekolah Rendah ini,bukanlah  satu yang mudah,kerana pada permulaannya saya perlu memahami terlebih dahulu kehendak tugasan ,meneliti rubrik  pemarkahan yang merangkumi beberapa item pemarkahan,di mana tahap pemarkahan itu merangkumi 4 aspek iaitu pemerolehan ilmu,penguasaan ilmu, pemindahan pembelajaran serta sikap sahsiah.Di samping itu perlu menyediakan satu Rancangan Pengajaran Harian(RPH) yang mengandungi pengajaran pendidikan pemulihan dan  pengayaan Tahap 1
                  Setelah itu, saya  mula berbincang bersama rakan  berpasangan dan mula mencari seberapa banyak bahan – bahan, sama ada dalam bentuk buku – buku ilmiah , bahan dari internet, perkongsian blog serta web,sumber dari rakan – rakan seperjuangan yang lebih mahir dalam penulisan RPH tahap 1 KSSR Bahasa Malaysia dan sebagainya.Dari bahan rujukan tersebut saya membaca, mengkaji dan cuba memahami yang mana bersesuaian dengan kehendak soalan tugasan.
               Langkah permulaan,sebelum menaip tugasan,saya menyediakan draf Rancangan Pengajaran Harian. Banyak masa diperuntukan bagi menyediakan RPH tahap 1 KSSR ini kerana ,saya masih lagi kurang mahir dalam memahami standard kandungan yang hendak digabungjalinkan dengan standard pembelajaran ,supaya merangkumi  semua kemahiran berbahasa  dalam pengajaran dan pembelajaran.Selain itu, perlu juga memikirkan fokus sampingan yang sesuai,supaya ada kesinambungan dengan fokus utama yang dipilih.
              Setelah meneliti kandungan Standard Prestasi serta Sukatan Pelajaran, saya telah memilih untuk menyediakan RPH Tahun 1 KSSR Bahasa Malaysia, di bawah tema Bersih dan Sihat .Fokus utama ialah  kemahiran membaca digabungjalinkan dengan kemahiran menulis  dalam fokus sampingan.Standard pembelajarannya merangkumi membaca dan menulis frasa diftong serta vokal berganding.Objektif yang diharapkan akan dicapai oleh murid – murid di akhir  P & P ialah :
    i)  Membaca dan memahami  frasa yang mengandungi diftong   
       serta  vokal berganding.
    ii) Menulis sekurang-kurangnya 6 hingga 8 perkataan serta frasa yang
   mengandungi diftong serta vokal berganding.
iii) Menyatakan 6 hingga 8 perkataan serta frasa yang mengandungi diftong dan vokal berganding.
                      Selain itu dimasukkan juga Pengisian Kurikulum ,merangkumi nilai murni serta unsur ilmu . Elemen Merentas Kurikulum (EMK) serta nilai – nilai keusahawanan juga disisipkan dalam RPH tersebut. Item – item tersebut sangat penting dalam penyediaan sebuah RPH ,kerana RPH yang menarik dan berkesan akan menentukan pencapaian objektif P & P yang diharapkan.
                    Setiap langkah pengajaran dan pembelajaran iaitu bermula dengan set induksi disediakan bahan- bahan sokongan yang boleh membantu murid mencapai objektif P & P.Yang paling penting pada langkah yang ke-4 ,aktiviti pemulihan dan pengayaan telah dijalankan.Dalam RPH ini juga, saya memasukkan elemen didik hibur, iaitu pada langkah set induksi,dimana murid menyanyi  sebagai langkah persediaan untuk pelajaran hari tersebut serta juga sebagai penarik minat murid untuk mengikuti pelajaran yang seterusnya.
                Harapan saya,  penyediaan RPH ini, bukan sahaja boleh digunakan oleh saya sendiri, malah rakan seperjuangan lain dapat memahami dan menggunakannya dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.
                Selain daripada menyediakan sebuah RPH, saya juga perlu menulis sedikit esei mengenai konsep Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah.Timbul sedikit masalah, kerana kekurangan buku-buku rujukan mengenai Pengajaran Pemulihan dan Pengayaan.Namun,dengan  kelajuan internet yang memuaskan ,maka dapat saya berkongsi maklumat bersama rakan untuk mendapat bahan- bahan rujukan. Walaupun terdapat  beberapa kekangan serta halangan dalam menyempurnakan tugasan ini,  semuanya itu bukanlah menjadi batu penghalang kepada saya .Malah saya merasakan satu kepuasan ,bila dapat menyiapkannya.
                  Akhiran kalam, segala yang baik itu adalah datang dari Allah dan yang kekurangan itu adalah di atas kelemahan diri saya sendiri sebagai hambanya yang lemah.
RUJUKAN   
Amir Hazlin Lin,Khadijah Yusof dan Siti Sarah Abdul Malek.(2010).Bahasa Malaysia
        Tahun Satu Sekolah Kebangsaan Buku Teks.Kuala-Lumpur:Dewan Bahasa dan
        Pustaka.
Amir Hazlin Lin,Khadijah Yusof dan Siti Sarah Abdul Malek.(2010).Bahasa Malaysia
         Tahun Satu Sekolah Kebangsaan Buku  Latihan & Aktiviti Jilid 1.Kuala-Lumpur:
         Dewan Bahasa dan Pustaka.
Hasnah Awang,Habibah Mohd.Samin(Munsyi Dewan).(2010).Literasi Bahasa Melayu.
         Panduan Untuk Pelajar- Pelajar Program PISMP,PGSR & Pendidik.Selangor.
        Kumpulan Budiman Sdn.Bhd.         
Jabatan Pendidikan Khas.1999a. Manual IPP3M.Kuala-Lumpur.
Jabatan Pendidikan Khas.1999b.Buku PanduanPelaksanaan Program Pendidikan
        Pemulihan Khas.Kuala- Lumpur.
Kementerian Pelajaran Malaysia.(2011).Program Linus, Modul Murid Asas Literasi
        Tahun 2.Kuala-Lumpur:Pusat Perkembangan Kurikulum.
Nik Safiah Karim,Farid M.Onn,Hashim Haji Musa dan Abdul Hamid Mahmood.(2011).
        Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga.Kuala-Lumpur.Dewan Bahasa dan Pustaka.
Siti Hajar Abdul Aziz.(2009). Siri Pendidikan Guru   ,Bahasa Melayu II.Shah
         Alam,Selangor.Oxford Fajar.Sdn.Bhd.No comments:

Post a Comment